Ustalenie sprawcy wykroczenia a ochrona danych osobowych

Ustalenie sprawcy wykroczenia a ochrona danych osobowych

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych wydał decyzję, w której stwierdził, iż straż miejska posiada uprawnienia do pozyskania danych osobowych użytkownika pojazdu w postępowaniu w sprawie o wykroczenie.
Podstawą rozstrzygnięcia była skarga skierowana do organu, którą złożył Prezes Zarządu jednego z banków na straż miejską. Ta bowiem, po bezskutecznych próbach pozyskania od banku danych osoby, która w czasie popełnienia wykroczenia użytkowała samochód leasingowany przez bank, zwróciła się do Prezesa o jej wskazanie. Prezes uznał, iż jego adres zamieszkania nie figuruje w KRS i służby nielegalnie go pozyskały.
W uzasadnieniu decyzji PUODO zauważył, że zgodnie z art. 78 ust. 4 i 5 ustawy z 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym właściciel lub posiadacz pojazdu jest obowiązany wskazać na żądanie uprawnionego organu, komu powierzył pojazd do kierowania lub używania w oznaczonym czasie, chyba że pojazd został użyty wbrew jego woli i wiedzy przez nieznaną osobę, czemu nie mógł zapobiec. W przypadku, gdy właścicielem lub posiadaczem pojazdu jest osoba prawna - do udzielenia informacji wspomnianej powyżej obowiązana jest osoba wyznaczona przez organ uprawniony do reprezentowania tego podmiotu na zewnątrz, a w przypadku niewyznaczenia takiej osoby – osoby wchodzące w skład tego organu.
W związku z nieudzieleniem informacji przez bank, straż miejska była uprawniona do pozyskania danych osobowych (adresu zamieszkania) w dopuszczalny przez prawo sposób. Straż w celu realizacji ustawowych zadań może przetwarzać dane osobowe bez wiedzy i zgody osoby, której dane te dotyczą, uzyskane w wyniku wykonywania czynności podejmowanych w postępowaniu wykroczeniowym, a także z rejestrów, ewidencji i zbiorów, do których straż posiada dostęp na podstawie odrębnych przepisów. W przytoczonej sprawie nie doszło więc do naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych.

AG / KM

data publikacji: 19-07-2019