Kara pieniężne za publikowania numerów ksiąg wieczystych

Kara pieniężne za publikowania numerów ksiąg wieczystych

O nakazie Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych zaprzestania publikowania przez Głównego Geodetę Kraju numerów ksiąg wieczystych w serwisie publicznym http://www.geoportal.gov.pl poinformowaliśmy w dniu 28 maja br. Ostatecznie Prezes UODO nałożył na GGK administracyjną karę pieniężną w wysokości 100.000,- PLN (decyzja nr DKN.5112.13.2020.
Powodem nałożenia powyższej kary było naruszenie przez GGK zasady zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych oraz udostępnianie w sposób umyślny bez podstawy prawnej danych osobowych w postaci numerów ksiąg wieczystych. W uzasadnieniu swojej decyzji Prezes UODO wyjaśnił, że GGK nie wskazał przepisu prawa, na podstawie którego mógłby przetwarzać numery ksiąg wieczystych. Publikował je jedynie na podstawie porozumień ze starostwami powiatowymi. Porozumienia takie nie mogły jednak stanowić wystarczającej podstawy do udostępniania takich danych osobowych wskazując, że podstawa taka musi wynikać z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

Nie jest to jedyna kara dla GGK. Wobec braku współpracy i uniemożliwiania zbadania legalności publikowania numerów ksiąg wieczystych, Prezes UODO w dniu 2 lipca br. nałożył na niego administracyjną karę pieniężną, również w wysokości 100.000,- PLN.

data publikacji: 02-09-2020